E–kvalifikacije

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u sklopu ESF projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ nadogradila je informacijski sustav i bazu podataka „E-kvalifikacije“.

Od standarda zanimanja do kurikuluma

Projektom „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ Agencija želi razviti strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje je privlačno, inovativno, relevantno i povezano s tržištem rada te koje će omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje.
Ovim projektom se modernizaciji strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj pristupa na način da se razvijaju novi kurikulumi s jakom poveznicom s potrebama tržišta rada kroz izrađene standarde zanimanja i standarde kvalifikacija sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Proces započinje izradom standarda zanimanja, a potom standarda kvalifikacija te se na temelju njih izrađuju pripadajući kurikulumi:

Standard zanimanja je u Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18, 47/20) definiran kao popis svih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija (potrebna znanja, vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost) potrebnih za njihovo uspješno obavljanje, dok je standard kvalifikacije definiran kao sadržaj i struktura određene kvalifikacije (objedinjeni skupovi ishoda učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete koji se dokazuju svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba). Standardom zanimanja definiraju se ključni poslovi i kompetencije grupirane u skupove kompetencija koje određena osoba mora imati kako bi bila sposobna raditi u određenom zanimanju dok standard kvalifikacija uključuje sve podatke koji su potrebni za određivanje razine, obujma i profila kvalifikacije, kao i podatke koji su potrebni za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete standarda kvalifikacije. Skupovi ishoda učenja pobrojani u standardu kvalifikacija predstavljaju osnovu izrade kurikuluma.
Odnos između standarda zanimanja i standarda kvalifikacija možemo ilustrirati sljedećim prikazom:

shema slika


(Preuzeto iz Metodologije za izradu standarda zanimanja koju je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 2019. godine)


Važnost promjene strukovnog obrazovanja prepoznata je i u Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije iz 2014. godine u kojoj je predviđeno donošenje nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje, na temelju kojeg je predviđena izrada kurikuluma za stjecanje kvalifikacija u redovitom sustavu strukovnog obrazovanja. Na nacionalnoj razini je, uvažavajući Strategiju znanosti, obrazovanja i tehnologije te Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020., donesen Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje (2018.) dok se na nižim razinama predviđa donošenje kurikuluma koji će povezati spomenute nacionalne dokumente sa školskim kontekstom.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je u sklopu ovog ESF projekta objavila Metodologiju izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje u kojoj je razvila smjernice i upute za izradu sektorskih kurikuluma, zatim strukovnih kurikuluma koji su naposljetku podloga za izradu kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje. Metodologija je razvijena s namjerom da pruži smjernice i upute za rad radnim skupinama za izradu kurikuluma.

Metodologija definira kurikulum kao niz planiranih postupaka s ciljem stjecanja ključnih, generičkih i strukovnih kompetencija pojedinca. Nadalje, kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje je dokument koji izrađuje i donosi ustanova za strukovno obrazovanje kojim se detaljno razrađuje odgojno – obrazovni proces kojim se stječu kvalifikacije na razinama od 2 do 5 HKO-a u toj ustanovi, a izrađuje se na temelju sektorskih i strukovnih kurikuluma. Sektorski kurikulum je okvir koji obuhvaća sve strukovne kurikulume kojima se omogućuje stjecanje kvalifikacija na razinama od 2 do 5 HKO-a jednoga obrazovnog sektora te pripadajuće skupove ishoda učenja iz standarda kvalifikacija. Naposljetku, strukovni kurikulum je definiran kao dokument kojim se određuju procesi, načini i uvjeti stjecanja kvalifikacija na razinama 2 do 5 HKO-a.

Prethodno opisanim procesom nastoji se osigurati kvaliteta strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na način da će svi učenici, neovisno o školi koju pohađaju, morati steći relevantne i međusobno usporedive kompetencije koje su im potrebne na profesionalnom i osobnom planu.

Projekt Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Projekt “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Projekt se provodi u razdoblju od studenog 2017. godine do prosinca 2022. godine, ukupne vrijednosti u iznosu od 232.848.999,94 HRK. Projekt se financira u okviru Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 – “Obrazovanje i cjeloživotno učenje” Specifičnog cilja 10.iv.1 “Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ koji je 2018. godine objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osmislila je projekt kao jednu od aktivnosti zacrtanih Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2014. – 2020. koja direktno odgovara na Prioritet 1. Poboljšanje relevantnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu na tržište rada; Cilj 1.1. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje usmjereno na potrebe tržišta rada i Mjeru 1.2. Izrada, donošenje i praćenje provedbe sektorskih i/ili kurikuluma za stjecanje strukovnih kvalifikacija.


E-kvalifikacije

S ciljem da se proces razvoja strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma učini transparentnijim i pristupačnijim radnim skupinama i dionicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja razvijen je online alat „E-kvalifikacije“.

Ova baza podataka je prvenstveno je namijenjena članovima radnih skupina koji su uključeni u razvoj standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma sa svrhom da imaju na jednom mjestu pregled do sada razvijenih materijala te da mogu preuzeti dijelove standarda zanimanja i kvalifikacija iz svojeg ili drugog sektora ukoliko odgovaraju njihovoj potrebi. Time će baza podataka biti ujedno i trening alat koji će olakšati novim i budući članovima radnih skupina uključivanje u proces razvoja standarda zanimanja i kvalifikacija. Također, baza podataka olakšati će Agenciji koordinaciju rada radnih skupina i omogućiti jasan pregled faza razvoja standarda zanimanja i kvalifikacija. Uz to baza podataka ima i javni dio koji je dostupan svima koji su zainteresirani za razvijene strukovne standarde zanimanja i kvalifikacija.